Przewidywany zakres robót obejmuje:

• Budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku Gończyce – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego o długości ok. 13 km.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Działanie to jest związane z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej, bądź wytyczeniem nowej drogi po nowym śladzie oraz z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych i urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi. Wjazd na drogę S17 na tym odcinku będzie możliwy dzięki węzłowi „Trojanów”. Dostosowanie do parametrów drogi ekspresowej projektowanej trasy ma na celu usprawnić ruch oraz poprawić jego bezpieczeństwo.Parametry techniczne budowanej drogi ekspresowej:

- Klasa techniczna S
- Prędkość projektowa Vp 100 km/h
- Liczba pasów ruchu 2 x 2
- Szerokość pasa ruchu 3,50 m
- Szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
- Szerokość pasa gruntowego - zmienna Min. 0,75 m
- Skrajnia pionowa 5 m
- Kategoria ruchu KR7
- Obciążenie 115 kN/oś

Zakres działań obejmuje również projekt oraz wykonanie dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego, dróg technologicznych, obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i nad drogą ekspresową, Miejsc Obsługi Podróżnych. Realizowana inwestycja ma na celu minimalizowanie wpływu na środowisko, w związku z tym plany przewidują budowę obiektów drogowych, w ciągu dróg dojazdowych nad ciekami wodnymi, pełniących jednocześnie funkcję przejść dla zwierząt, pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych oraz urządzeń podczyszczających ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika.


• Budowę węzła drogowego


Węzeł „Trojanów” Za pośrednictwem węzła „Trojanów”, zlokalizowanego w km roboczym ok 71+100, droga ekspresowa S17 będzie łączyć się z drogą powiatową nr 1330W w kierunku m. Dudki i Trojanów. Węzeł będzie wykonany jako węzeł częściowo bezkolizyjny z obsługą wszystkich relacji, natomiast skrzyżowania drogi powiatowej nr 1330W z łącznicami zostaną wykonane w postaci rond.

• Budowę dróg technologicznych.

• Budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi oraz nad drogą ekspresową.

• Budowę obiektów drogowych w ciągu dróg dojazdowych nad ciekami wodnymi, które mają za zadanie pełnić równocześnie funkcję przejść dla zwierząt.

• Budowę przepustów o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych, ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.

• Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych.

• Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.

• Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne).

• Budowę urządzeń ochrony środowiska, m. in. pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych.

• Budowę przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe.

• Budowę urządzeń oczyszczających, zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.

• Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej.

• Budowę oświetlenia drogowego,

• Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.

• Budowę kanału technologicznego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

• Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.

• Przebudowę sieci melioracyjnych, kanałów, cieków koryt rzek wraz z ich oczyszczeniem i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych , kanałów, cieków, koryt rzek i odbiorników w celu skutecznego odprowadzania wody z pasa drogowego.

• Przebudowę drenażu melioracyjnego.

• Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej.

• Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowanych dróg lokalnych na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy

• Opracowanie Planu Działań Ratowniczych w celu określenia zasad postępowania dotyczących systemu alarmowania służb ratowniczych podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia oraz koordynacji działań służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności.

• Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.

• Inne roboty o charakterze przygotowawczym, porządkującym lub wykończeniowym: rozbiórki elementów dróg i ulic, elementów sieci uzbrojenia terenu, elementów małej architektury i inne oraz wyburzenia obiektów kubaturowych.

• Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP)