Dnia 07.03.2016 r.
Prowadzona jest bieżąca koordynacja rozwiązań projektowych na styku sąsiednich Zadań. W obrębie styku na granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego dokonano uzgodnień m. in. w zakresie niwelety.

Dnia 01.03.2016 r.
Wykonawca przedłożył do przeglądu kolejne dokumenty: Materiał projektowy do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi pt.: "Projekt Budowlany MOP", Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem, Projekt Konstrukcji Nawierzchni, Projekt Budowlany branża mostowa.

Dnia 27.02.2016 r.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Konsultanta, Zamawiający dokonał odbioru następujących Dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę: Mapa do celów projektowych oraz Projekt robót geologicznych.

Dnia 28.01.2016 r.
Trwa procedowanie dokumentów Wykonawcy. Wykonawca do tej pory przedłożył do przeglądu: Projekt Robót Geologicznych, Projekt Budowlany branży drogowej, Projekt Stałej Organizacji Ruchu, Analizę i prognozę ruchu, Mapę do celów projektowych.

Dnia 18.12.2015 r.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził badania migracji zwierząt w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 11.12.2015 r.
Konsultant do tej pory pozytywnie zaopiniował przedłożone dokumenty: Program Zapewnienia Jakości oraz Program dla etapu prac projektowych.

Dnia 09.11.2015 r.
Przeprowadzono wizytację robót/badanie ugięcia wykonywaną przez IBDiM w km 74+700 oraz prac geodezyjnych Wykonawcy, w km 65+700. Kontrole przeprowadził Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Dnia 14.10.2015 r.
Wykonawca przedłożył do przeglądu/zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości oraz Program dla etapu prac projektowych.

Dnia 22.09.2015 r.
Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S17 od końca obwodnicy Gończyc do końca granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego ok. 13 km. Wykonawca - firma Budimex - opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, a następnie wybuduje trasę. Czas realizacji inwestycji to 34 miesiące (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych: od 15 grudnia do 15 marca). Wartość Kontraktu wynosi 313 625 595,57 zł brutto.

Dnia 9.07.2015 r.
Ogłoszono złożone oferty na roboty budowlane. Spośród ośmiu propozycji najniższa wynosiła ok. 313,6 mln zł, a najwyższa ok. 507,3 mln zł. Zbiorcze zestawienie ofert dostępne do obejrzenia Tutaj

Dnia 8.07.2015 r.
Pomiędzy GDDKiA oraz konsorcjum firm EUROCONSULT SA i TRAKT sp. z o.o. sp. k., została podpisana umowa na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie projektem.

Dnia 08.01.2014 r.
Minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym.


1 2 3 4