Dnia 19.12.2016 r.
Od dnia 01.12.2016 r. obowiązuje wprowadzona zmiana w stałej organizacji ruchu w km ok. 67+560 polegająca na umożliwieniu wjazdu/wyjazdu z przyszłego placu budowy. W związku z ww. zmianą wprowadzono ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania.

Dnia 12.12.2016 r.
Zgodnie z zapisami umowy Kierownik Projektu odebrał od wykonawcy „Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym w szczególności materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym”.

Dnia 29.11.2016 r.
Trwa weryfikacja przedłożonych przez Wykonawcę poszczególnych tomów Projektu Wykonawczego.

Dnia 22.11.2016 r.
Prawa i obowiązki Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania niszczeniu dróg samorządowych przy budowie drogi S17.
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót DM.00.00.00 Wykonawca jest zobowiązany:
- Sporządzić dokumentację stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną planowanych do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych,
- Uzyskać zgodę od właściwego Zarządcy drogi/podpisać porozumienie na korzystanie z planowanych do wykorzystania istniejących dróg,
- Zapewnić konserwację, naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do używania jako trasy dostępu,
- Zapewnić znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyskać ew. wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów,
- Przywrócić stan użytkowanych dróg do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg (po zakończeniu robót budowlanych),
- Utrzymać ruch publiczny na terenie budowy na drogach i liniach kolejowych. Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie robót utrzymaniowych i remontów bieżących, niezbędnych do utrzymania terenu budowy w odpowiednim standardzie technicznym. Powyższe obejmuje również odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg lokalnych pomimo braku zawarcia porozumień lub niewywiązywania się Wykonawcy z zawartych porozumień należy zgłosić ten fakt do Inżyniera Kontraktu i/lub GDDKiA Oddział Lublin lub GDDKiA Rejon Garwolin.

Dnia 31.10.2016 r.
Wykonawca w dniu 26.10.2016 r. rozpoczął czynności inwentaryzacyjne stanu technicznego dróg publicznych, budowli oraz budynków mieszkalnych i gospodarczych, usytuowanych przy trasie głównej i korytarzach transportowych realizowanego Kontraktu.

Dnia 24.10.2016 r.
Trwa weryfikacja Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie wymagań ogólnych, robót ziemnych, dolnych warstw konstrukcji nawierzchni oraz podbudów z mieszanek związanych i niezwiązanych.

Dnia 17.10.2016 r.
Wykonawca przedłożył do weryfikacji w dniu 06.10.2016 r. Projekt Wykonawczy rozbiórki obiektów kubaturowych oraz w dniu 10.10.2016 r. Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Dnia 26.09.2016 r.
Z dniem 22 września 2016 r. na podstawie Protokołu odbioru końcowego Laboratorium Niestacjonarne, usytuowane w miejscowości Miętne, zostało przekazane przez Wykonawcę w użytkowanie Zamawiającemu.

Dnia 19.09.2016 r.
Trwa rozsyłanie Zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron w drodze obwieszczeń. bip.mazowieckie.pl/notices/content/16953

Dnia 29.08.2016 r.
Trwają prace nad Projektem Wykonawczym w branżach: drogowej, mostowej oraz w pozostałych m.in w branży sanitarnej i branży elektrycznej.


1 2 3 4