Dnia 27.02.2017 r.
Trwa uzgadnianie treści protokołu z posiedzenia ZOPI.

Dnia 20.02.2017 r.
Dnia 14.02.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia. LINK

Dnia 13.02.2017 r.
Dnia 09.02.2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Lublinie. Zadaniem ZOPI była ocena Projektu Wykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę.

Dnia 06.02.2017 r.
Na podstawie Porozumienia z dnia 25.05.2016 r. zawartego pomiędzy GDDKiA w Lublinie a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Garwolin trwa wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie inwestycji oraz ich uprzątnięcie. Porozumienie dotyczy nieruchomości położonych w miejscowościach: Górzno Kolonia, Gończyce, Trzcianka.

Dnia 30.01.2017 r.
Do dnia 20.01.2017 r. Wykonawca przedłożył do Konsultanta komplet projektów wykonawczych, specyfikacji oraz przedmiarów robót zgodnie z Subklauzulą 5.2.

Dnia 23.01.2017 r.
Trwa końcowy etap składania przez Wykonawcę projektów wykonawczych celem dokonania weryfikacji pod względem uzupełnienia uwag zgłoszonych przez personel Inżyniera Kontraktu.

Dnia 16.01.2017 r.
Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w gminach objętych inwestycją zamieszczone jest „Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”. Obwieszczenie informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 02.01.2017 r. do 23.01.2017 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach. bip.mazowieckie.pl/notices/content/16953

Dnia 28.12.2016 r.
W związku ze zbliżającym się okresem robót, na potrzeby Zadania 1 i Zadania 2, powstają:
- W km ok.59+400 Wytwórnia mieszanek bitumicznych Oddziału Usług Sprzętowych Wykonawcy,
- W km ok.60+745 Wytwórnia betonu firmy Cemex (zgłoszonego dostawcy),
- W km ok.67+580 Magazyn kruszyw do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych.

Dnia 19.12.2016 r.
Od dnia 01.12.2016 r. obowiązuje wprowadzona zmiana w stałej organizacji ruchu w km ok. 67+560 polegająca na umożliwieniu wjazdu/wyjazdu z przyszłego placu budowy. W związku z ww. zmianą wprowadzono ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania.

Dnia 12.12.2016 r.
Zgodnie z zapisami umowy Kierownik Projektu odebrał od wykonawcy „Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym w szczególności materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym”.

Dnia 29.11.2016 r.
Trwa weryfikacja przedłożonych przez Wykonawcę poszczególnych tomów Projektu Wykonawczego.

Dnia 22.11.2016 r.
Prawa i obowiązki Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania niszczeniu dróg samorządowych przy budowie drogi S17.
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót DM.00.00.00 Wykonawca jest zobowiązany:
- Sporządzić dokumentację stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną planowanych do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych,
- Uzyskać zgodę od właściwego Zarządcy drogi/podpisać porozumienie na korzystanie z planowanych do wykorzystania istniejących dróg,
- Zapewnić konserwację, naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do używania jako trasy dostępu,
- Zapewnić znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyskać ew. wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów,
- Przywrócić stan użytkowanych dróg do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg (po zakończeniu robót budowlanych),
- Utrzymać ruch publiczny na terenie budowy na drogach i liniach kolejowych. Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie robót utrzymaniowych i remontów bieżących, niezbędnych do utrzymania terenu budowy w odpowiednim standardzie technicznym. Powyższe obejmuje również odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg lokalnych pomimo braku zawarcia porozumień lub niewywiązywania się Wykonawcy z zawartych porozumień należy zgłosić ten fakt do Inżyniera Kontraktu i/lub GDDKiA Oddział Lublin lub GDDKiA Rejon Garwolin.

Dnia 31.10.2016 r.
Wykonawca w dniu 26.10.2016 r. rozpoczął czynności inwentaryzacyjne stanu technicznego dróg publicznych, usytuowanych przy trasie głównej i korytarzach transportowych realizowanego Kontraktu.

Dnia 24.10.2016 r.
Trwa weryfikacja Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie wymagań ogólnych, robót ziemnych, dolnych warstw konstrukcji nawierzchni oraz podbudów z mieszanek związanych i niezwiązanych.

Dnia 17.10.2016 r.
Wykonawca przedłożył do weryfikacji w dniu 06.10.2016 r. Projekt Wykonawczy rozbiórki obiektów kubaturowych oraz w dniu 10.10.2016 r. Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Dnia 26.09.2016 r.
Z dniem 22 września 2016 r. na podstawie Protokołu odbioru końcowego Laboratorium Niestacjonarne, usytuowane w miejscowości Miętne, zostało przekazane przez Wykonawcę w użytkowanie Zamawiającemu.

Dnia 19.09.2016 r.
Trwa rozsyłanie Zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron w drodze obwieszczeń.bip.mazowieckie.pl/notices/content/16953
[Archiwum]