Gończyce-koniec woj.mazowieckiego i lubelskiego

Dnia 22.06.2018 r.
W dniu 22.06.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu na drogę równoległą DR07 od km 62+200 do km 64+800.

Dnia 26.04.2018 r.
W dniu 26.04.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu z ciągu głównego DK17 na drogę równoległą DR07 od km 61+300 do km 62+550.

Dnia 15.02.2018 r.
W dniu 14.02.2018 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu z drogi krajowej nr 17 na nową trasę główną S17 od km 64+800 do km 69+800.

Dnia 16.11.2017 r.
W dniu 16.11.2017 została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu "Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. LINK

Dnia 19.07.2017 r.
Dnia 18.07.2017 r. przełożono ruch z DK17 na nowo zbudowaną drogę dojazdową (DR05) na odcinku od ok. km 62+400 do ok. km 63+200 (na granicy miejscowości Anielów - Trzcianka). Taka zmiana umożliwi rozpoczęcie prac przy budowie przejścia dla zwierząt dołem (PZD29).

Dnia 16.03.2017 r.
W dniu dzisiejszym został przekazany Wykonawcy (Budimex) plac budowy. Ponadto została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z wycinką drzew oraz wykonywaniem zjazdów tymczasowych na teren budowy. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Utrudnienia będą polegać na:
- miejscowych ograniczeniach prędkości, zakazach wyprzedzania na odcinkach drogi w bezpośredniej strefie robót.
- spiętrzeniu ruchu w rejonie prowadzonych prac,
- zawężeniu szerokości jezdni.

Dnia 07.03.2017 r.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniu 06.03.2017 r. wydał dwa zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od Garwolina do granicy z województwem lubelskim. Pierwszy dotyczy odcinka od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc (o długości ok. 12,2 km), a drugi od Gończyc do granicy województw (o długości ok.13 km). Wydanie decyzji przez wojewodę mazowieckiego umożliwia rozpoczęcie procesu przejęcia nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.

Przypominamy, że właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów. W ciągu 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można się od niej odwołać - tylko przez kolejnych 14 dni. Decyzja ZRID wskazuje nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdza również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmuje swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji.

Wydanie decyzji ZRID umożliwia też rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi, a później wypłatę odszkodowań. Wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłacać należne kwoty.

Dnia 27.02.2017 r.
Trwa uzgadnianie treści protokołu z posiedzenia ZOPI.

Dnia 20.02.2017 r.
Dnia 14.02.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydali postanowienia uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia. RDOŚ w Warszawie, RDOŚ w Lublinie

Dnia 13.02.2017 r.
Dnia 09.02.2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Lublinie. Zadaniem ZOPI była ocena Projektu Wykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę.

Dnia 06.02.2017 r.
Na podstawie Porozumienia z dnia 25.05.2016 r. zawartego pomiędzy GDDKiA w Lublinie a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Garwolin trwa wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie inwestycji oraz ich uprzątnięcie. Porozumienie dotyczy nieruchomości położonych w miejscowościach: Górzno Kolonia, Gończyce, Trzcianka.

Dnia 30.01.2017 r.
Do dnia 20.01.2017 r. Wykonawca przedłożył do Konsultanta komplet projektów wykonawczych, specyfikacji oraz przedmiarów robót zgodnie z Subklauzulą 5.2.

Dnia 23.01.2017 r.
Trwa końcowy etap składania przez Wykonawcę projektów wykonawczych celem dokonania weryfikacji pod względem uzupełnienia uwag zgłoszonych przez personel Inżyniera Kontraktu.

Dnia 16.01.2017 r.
Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w gminach objętych inwestycją zamieszczone jest „Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”. Obwieszczenie informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 02.01.2017 r. do 23.01.2017 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach. bip.mazowieckie.pl/notices/content/16953

Dnia 28.12.2016 r.
W związku ze zbliżającym się okresem robót, na potrzeby Zadania 1 i Zadania 2, powstają:
- W km ok.59+400 Wytwórnia mieszanek bitumicznych Oddziału Usług Sprzętowych Wykonawcy,
- W km ok.60+745 Wytwórnia betonu firmy Cemex (zgłoszonego dostawcy),
- W km ok.67+580 Magazyn kruszyw do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych.


[Archiwum]