Dnia 29.11.2016 r.
Trwa weryfikacja przedłożonych przez Wykonawcę poszczególnych tomów Projektu Wykonawczego.

Dnia 22.11.2016 r.
Prawa i obowiązki Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania niszczeniu dróg samorządowych przy budowie drogi S17.
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót DM.00.00.00 Wykonawca jest zobowiązany:
- Sporządzić dokumentację stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną planowanych do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych,
- Uzyskać zgodę od właściwego Zarządcy drogi/podpisać porozumienie na korzystanie z planowanych do wykorzystania istniejących dróg,
- Zapewnić konserwację, naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do używania jako trasy dostępu,
- Zapewnić znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyskać ew. wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów,
- Przywrócić stan użytkowanych dróg do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg (po zakończeniu robót budowlanych),
- Utrzymać ruch publiczny na terenie budowy na drogach i liniach kolejowych. Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie robót utrzymaniowych i remontów bieżących, niezbędnych do utrzymania terenu budowy w odpowiednim standardzie technicznym. Powyższe obejmuje również odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg lokalnych pomimo braku zawarcia porozumień lub niewywiązywania się Wykonawcy z zawartych porozumień należy zgłosić ten fakt do Inżyniera Kontraktu i/lub GDDKiA Oddział Lublin lub GDDKiA Rejon Garwolin.

Dnia 31.10.2016 r.
Wykonawca w dniu 26.10.2016 r. rozpoczął czynności inwentaryzacyjne stanu technicznego dróg publicznych, usytuowanych przy trasie głównej i korytarzach transportowych realizowanego Kontraktu.

Dnia 24.10.2016 r.
Trwa weryfikacja Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie wymagań ogólnych, robót ziemnych, dolnych warstw konstrukcji nawierzchni oraz podbudów z mieszanek związanych i niezwiązanych.

Dnia 17.10.2016 r.
Wykonawca przedłożył do weryfikacji w dniu 06.10.2016 r. Projekt Wykonawczy rozbiórki obiektów kubaturowych oraz w dniu 10.10.2016 r. Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Dnia 26.09.2016 r.
Z dniem 22 września 2016 r. na podstawie Protokołu odbioru końcowego Laboratorium Niestacjonarne, usytuowane w miejscowości Miętne, zostało przekazane przez Wykonawcę w użytkowanie Zamawiającemu.

Dnia 19.09.2016 r.
Trwa rozsyłanie Zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron w drodze obwieszczeń.bip.mazowieckie.pl/notices/content/16953

Dnia 29.08.2016 r.
Trwają prace nad Projektem Wykonawczym w branżach: drogowej, mostowej oraz w pozostałych m.in w branży sanitarnej i branży elektrycznej.

Dnia 16.08.2016 r.
W dniu 25.07.2016 r. Wykonawca rozpoczął prace nad projektem wykonawczym.

Dnia 25.07.2016 r.
22 lipca do Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach trafiły wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od Garwolina do granicy z województwem lubelskim. Wydanie decyzji przez wojewodę mazowieckiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.
Do wojewody złożono dwa wnioski o wydanie ZRID. Pierwszy dotyczy odcinka od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc (o długości ok. 12,2 km), a drugi od Gończyc do granicy województw (o długości ok.13 km). Decyzji spodziewamy się na przełomie roku. Oryginał doręczony zostanie wnioskodawcy, a pozostali zainteresowani dowiedzą się o niej w drodze obwieszczeń w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz w urzędach gmin przez tereny których przebiega droga. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać - tylko przez kolejnych 14 dni. Decyzja ZRID wskaże nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdzi również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmie swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji. Wydanie decyzji ZRID umożliwi też rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi, a później wypłatę odszkodowań. Przypomnijmy, że wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłacać należne kwoty.

Dnia 18.07.2016 r.
Trwa procedowanie w zakresie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości przedłożonego przez Wykonawcę.
[Archiwum]